Hästpolitisk agenda 2010

2010-04-07

Svenska Ridsporförbundet är en stark röst i en rad hästpolitiska frågor som drivs tillsammans med övriga hästnäringen och genom Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

Här kan du läsa om de delar på den hästnäringens politiska agenda där ridsporten aktivt medverkar för förändring och utveckling.

Djurvälfärd
Avel och uppfödning
Hästnäringens finansiering
Jämställdhet
Klimat och miljö


Hästar spelar roll
Hästnäringen har under senare år arbetat mer fokuserat med olika hästpolitiska frågor. En viktig orsak är den starka ökningen av antalet hästar i landet. Det finns idag ca 300 000 hästar i landet och Sverige är därmed ett av de hästtätaste länderna i Europa. Men det är inte bara antalet hästar som har förändrats under senare år. Hästen används på så många fler sätt idag än tidigare och spelar en roll inom en mängd olika samhällsområden.
Sveriges 280 000 hästar skapar i dag cirka 28 000 avlönade helårsarbeten. Det finns stora möjligheter för näringen att växa och hästnäringen vill axla ett större ansvar som en positiv kraft i samhället och vill hjälpa fler människor att få umgås med hästar.

Hästen är också en viktig del i utvecklingen av den svenska landsbygden. Den ger viktiga inkomster vid sidan av det traditionella lantbruket och den ger möjlighet för människor att kunna bo kvar och verka aktivt på landsbygden.

Hästen är en viktig källa till upplevelser och avkoppling för många. En halv miljon människor rider regelbundet och ytterligare en halv miljon har regelbunden kontakt med hästar. Ridning är dessutom Sveriges största handikappidrott. Hästen används alltmer inom friskvård och rehabilitering eller för att bryta ett drogberoende och ett socialt utanförskap.

Djurvälfärd
Hästens välbefinnande vilar i våra händer och ett väl fungerande djurskydd är en av våra prioriterade frågor.

• Vi har ett bra djurskydd i Sverige men det krävs att Sverige också på EU-nivå vill försvara det system vi har i Sverige för hästarnas djurvälfärd.
• Det krävs mer forskning för att bättre definiera vad som är bra djurvälfärd för hästar och här har även staten ett stort ansvar.
• Hästnäringen menar att regeringens översyn av djurskyddet är bra. Det måste finnas en statlig instans som har som ansvar att se till att hästarna i Sverige har ett fullgott djurskydd och att djurvälfärdsfrågor behandlas med den respekt som krävs. Allt regelverk måste bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Avel och uppfödning
Inom alla hästsportgrenar har svenskfödda hästar under en lång tid haft internationella framgångar. Nu är det dags att ta den svenska aveln ett steg framåt och öka lönsamheten för uppfödarna och få fler att våga satsa på hästavel. Hästnäringen arbetar för att stödja de svenska uppfödarna att utveckla sina företag och bli mer professionella. Men vi behöver politiska insatser för att kunna främja den svenska aveln.
• Sverige måste driva avelsfrågor på EU-nivå starkare för att svensk hästavel ska kunna överleva.
• Djurskyddet inom avelsarbetet måste stärkas. I EU:s reglering inkluderas inte djurskyddet i avelsarbetet. Hästnäringen vill att Sverige ska gå i bräschen inom EU för att förstärka lagstiftningen på den här punkten.
• Sveriges reglering på avelsområdet måste vara långsiktig och ge näringen bra förutsättningar att utvecklas. Regeringen och myndigheterna måste arbeta utifrån en gemensam agenda.
• Sveriges hästuppfödare behöver stöd på samma villkor som andra näringar för att kunna exportera hästar.

Hästnäringens finansiering
Hästnäringen har ett finansiellt system där överskottet från spelet på hästar går tillbaka till hästnäringen. Hästnäringen är en förebild och går i bräschen inom detta område. I andra sporter där spel är tillåtet finns inte samma återbetalningssystem.
Förra året betaldes 1,5 miljarder kronor tillbaka till hästnäringen i form av prispengar och uppfödarepremier till trav- och galoppsporten. Dessutom bidrar sporten genom spelöverskottet till ungdoms-, avels-, utbildnings, forsknings- och utvecklingssatsningar som kommer hela hästnäringen till del.

• Det finansiella systemet inom hästnäringen håller på att slås ut av konkurrensen från utländska spelbolag på nätet som inte återför några medel till hästägare, hästuppfödare eller till näringen. Sverige behöver tydliga spelregler för att hästnäringen ska utvecklas och för att näringen även i fortsättningen ska få tillbaka pengar från spel på hästar. Hästnäringen behöver en långsiktig lösning, samt ett välfungerande och stabilt finansiellt system.
• Utbildningssystemet, fritidssatsningar för ungdomar, utvecklingsprojekt inom avel, forskningsfinansieringen, uppfödare, hästägare, tränare – alla dessa är beroende av detta system fungerar. Indirekt drabbas ännu fler av den oro som nu finns inför framtidens spelregler.

Utbildning och forskning
Många ungdomar lockas av att arbeta med hästar och hästnäringen kan erbjuda en spännande och utvecklande arbetsmiljö. Det som i dag bromsar hästnäringens utveckling är att det saknas välutbildad arbetskraft.

• Hästnäringen behöver få tillgång till utbildad arbetskraft. Staten måste ta ett större ansvar för att tillsammans med näringen utveckla hästutbildningar.
• Myndigheter och kommuner måste ställa högre krav på hästutbildningar, speciellt på gymnasienivå. I dag lockas många till gymnasier som erbjuder häst på schemat men gånger saknas en kvalitetssäkring av hästutbildningen.
• Yrkeshögskoleprogrammets finansiella utformning stänger ute många hästutbildningar. Reglerna för Yrkeshögskolan måste ses över för att skapa ekonomiska möjligheter för fler hästutbildningar inom detta system.

Svensk hästforskning är framgångsrik och internationellt erkänd. Näringen har själv byggt upp system där privata aktörer finansierar forskningen och där sedan staten medfinansierar forskningen med ett minst lika stort belopp som näringen. Hästforskning spänner över ett stort antal områden. Forskningen inom det veterinärmedicinska området ger näringen rätt förutsättningar för att kunna ta hand om hästarna ur ett djurhälso- och djurskyddsperspektiv. Forskare inom det samhällsvetenskapliga området kan belysa och förklara hästnäringens inflytande på personer och på samhället, bland annat hur unga flickor och ungdomar som vistats i hästmiljöer lär sig ta ansvar och senare i livet kan ta plats som ledare inom organisationer, i samhället och i näringslivet.
Vetenskaplig forskning av hög internationell kvalité är en av förutsättningarna för att hästnäringen i Sverige även i framtiden ska vara konkurrenskraftig. I dag är finansieringen av hästforskningen hotad. Det finns en risk att inga statliga medel avsätts till hästforskning om ett par år.

• Svensk hästnäring efterlyser att staten tar sitt ansvar och hittar en långsiktig lösning av finansieringen av hästforskningen.

Jämställdhet
Hästnäringen är en positiv förebild när det gäller jämställdhet. Forskning visar att de svenska stallen är plantskolor för morgondagens ledare. Av kvinnliga företagsledare på toppositioner inom andra näringar har många fått sin skolning inom hästsporten.
Hästsporten är världens mest jämställda sport. För hästsportintresserade är det en självklarhet att kvinnor och män tävlar på lika villkor.

• På lokalt håll krävs det att kommunerna kontinuerligt tänker i jämställdhetstermer när kommunala investeringar i till exempel sportarenor görs.
• Samhället borde lära sig av ridskolornas arbeta när det gäller att stärka unga flickor och ta tillvara ridskolornas möjlighet att utveckla kvinnliga ledare.

Klimat och miljö
Hästen kan genom att beta och hålla landskapen öppna bidra till ett gott miljöarbete på landsbygden. I småskaligt skogs- och jordbruk i känsliga naturområden är hästar ett miljövänligt och konkurrenskraftigt alternativ. Hästsektorn måste bli bättre på att aktivt arbeta för utveckla hästens positiva potential i miljöarbetet.
Hästnäringen har sjösatt ett stort projekt för att kartlägga vilken klimatpåverkan hästen har. Vi har ett ansvar att se till att näringens klimatpåverkan minskar och att resurseffektiviseringen ökar.

• Forskningen inom miljöområdet måste öka för att vi ska få fram tillräckligt mycket fakta för att kunna göra rätt insatser. Staten har ett ansvar att miljöforskningen också kommer hästnäringen till godo.
• Kommuner behöver se över den lokala infrastrukturen. Det måste gå att ta sig ridskolor och stall med lokaltrafik. Att vägar till och från stallet är upplysta så att ungdomar själva vågar gå till busshållplatser och tågstationer.
• På kommunal nivå bör klimatpåverkan tas med i beräkningarna när offentliga upphandlingar ska göras för parkskötsel, skogs- och jordbrukstjänster. Brukshästar är konkurrenskraftiga och ett bra miljöaltarnativ för många kommuner och andra organisationer. Hästentreprenörer som arbetar med i skog och mark behöver uppmärksammas och stödjas i sitt miljöarbete.

 

Läs mer om hästnäringens arbete och  hela den hästpolitiska agendan på www.nshorse.se 

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Samarbetspartner

Annons