Göteborg & Bohusläns Ridsportförbunds Basutbud

2010-10-22

Distriktets Roll vårt Basutbud.


 Distriktets roll - generellt basutbud
Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt

• Demokrati
• Kompetens
• Resurser
• Samarbete/samordning
Distriktens roll/Distriktens idé

Klubbarna är såväl distriktens som förbundets uppdragsgivare.
Uppdragen sköts i vissa fall på central nivå och i vissa fall på distriktsnivå.
Att vara samarbetsorganisation för klubbarna i sitt distrikt.
Att ta till vara klubbarnas intresse i samhället.
Att distriktet tar hänsyn till de behov som finns hos klubbarna.
Att distrikten är flexibla och anpassar sin verksamhet efter behovet.
Att distriktet genom utbildning, stöd och rådgivning ger klubbarna verktyg så att de kan bedriva en bra verksamhet för klubbens medlemmar.

Närhet till medlemmarna (klubbarna), lokalkännedom är en viktig förutsättning för en god kontakt med klubbarna.
UPPGIFTER FÖR DISTRIKTEN - BASUTBUD
Ett utbud som varje distrikt bör erbjuda klubbarna inom "sitt distrikt".
• Utveckla ridsporten inom distriktet
Genom olika projekt
Opinionsbildning
Att ta upp och diskutera attityder och värderingar
• Utbildning inom följande områden
Fortutbildning för verksamma instruktörer i distriktet
Ledarutbildning - ULK, VULK, fortbildning för dem.
Ridledarutbildning, fortbildning för dem.
Ledarutbildning i barn- och ungdomsfrågor.
Klubbstyrelseutbildning
Utbildning i Hästhållning och hästkunskap, de olika ridsportgrenarna
Tävlingsfunktionärsutbildning upp till och med regionalnivå inom alla grenar.
Handikappledarutbildning
Utbildning i Ridskoleadministration och utvecklingsfrågor
• Uppsökande verksamhet
Besöka klubbar och ridskolor i distriktet
- Egentillsyn
- Anslutningsärenden
Ge klubbar och ridskolor råd och stöd
• Service/Administration
Att administrera verksamheten i distriktet
Att registrera medlemsuppgifter (kan skötas centralt?)
• Kunskapsförmedling
Ha kunskap om, samt förmedla var klubbarna kan få spetskompetens inom olika områden på nationell nivå.
Samordning av distriktets interna resurser (kompetenser).
• Kommun och landstingskontakter
Skapa ekonomiska förutsättningar i det egna distriktet.
• Organisationskontakter
Kontakter med idrottsförbundet och SISU.
• Information
Att genom hemsida, uppsökande verksamhet, träffar och utskick informera klubbarna i distriktet.
• Tävling
Att samordna tävlingsverksamheten i distriktet upp till och med regionalnivå.
- granskning av propositioner
- tävlingsterminer
Att utbilda, stödja och engagera tävlingsarrangörer
Att sammanställa regler för DM, cuper och allsvenskan
Vid behov samordna träningar i de olika ridsportgrenarna.
• Ungdom
Stödja klubbarnas ungdomssektioner
Att bevaka ungdomarnas rätt och möjligheter att påverka verksamhet och aktiviteter på alla nivåer.
Planera och genomföra aktiviteter för ungdomar i distriktet
• Barn- och ungdomsverksamhet
Verka för att barn- och ungdomsverksamheten på ridskolor/klubbar bedrivs enligt riktlinjerna i "Ridsporten vill"

Sponsorer

Annons